Majandusaasta aruanne ehk aastaaruanne : mis, miks ja kellele?

Xolo
Kirjutanud Xolo
mai 04, 2022 3 minuti lugemine

Üks ettevõttega kaasnevaid kohustusi on majandusaasta lõpus ettevõtte tulemuste kohta majandusaasta aruande esitamine. Aastaaruande koostamise ja esitamise nõue käib eranditult kõigi Eestis asutatud juriidiliste kehade kohta. Olgu Sul vinge Startup, suur tootmisettevõte, väike freelancing konsultatsiooniäri või täitsa ilma tegevuseta ettevõte - majandusaasta aruanne tuleb läbipaistva ettevõtluse tõestamiseks igal juhul esitada.

Teeme lihtsalt arusaadavaks miks aastaaruande esitamine nii oluline on.

 

Mis on majandusaasta aruanne ehk aastaaruanne? 

Majandusaasta aruanne näitab Sinu äri finantsilist olukorda (€) - teenitud kasumit või kahjumit, ühe majandusaasta lõpus. 

Aastaaruande peamine eesmärk on teha Sinu äritegevus läbipaistvaks - aruande esitamisega näitad Sa riigi ja finantsasutuste silmis oma ettevõtte tegevuse heatahtlikkust ja võtad ära riski sattuda maksupettuste ja rahapesu ohuga nn musta nimistusse. 

Aastaaruande saad esitada Äriregistrisse, kus see on avalikult nähtav kõigile. Sinu ettevõtte finantsseisuga saavad tutvuda nii partnerid kui konkurendid, samuti on teiste ettevõtete majandusaasta kokkuvõtted Sinu jaoks paari eurose tasuga lihtsasti ligipääsetavad.

 

Millal on aastaaruande esitamise tähtaeg 2022. aastal? 


Aastaaruanne tuleb koostada ja esitada 6 kuu jooksul pärast majandusaasta lõppu, mis valdaval enamusel ettevõtetel langeb kokku kalendriaasta lõpuga. Siin on ärist ja muudest tingimustest tulenevaid erandeid, kus majandusaasta algab näiteks maikuuga.

Kui ka Sinu ettevõtte majandusaasta lõppes traditsiooniliselt 31.12.2021, on aastaaruande esitamise tähtaeg 2022. aastal 30.06.2022

Oluline: Dividendide maksmine on otseselt seotud ettevõtte finantstulemustega ja ettevõtte kasumiga. Kui soovid teha dividendide väljamakset, on mõistlik aastaaruandega tegeleda võimalikult ruttu, uue majandusaasta algul, kuna dividende saab maksta alles pärast aastaaruande esitamist.

Lisaks annab aruande kiire esitamine võimaluse saada kohene pilt oma ettevõtte finantsilisest seisust ja pääseda tähtajale eelnevast aastaaruande rallist - tavaliselt on viimased kuu-paar enne klassikalist tähtaega juuni lõpus raamatupidajatel meeletud koormused. 

 

Maksude konsultatsiooni võimalus

Dividendide maksustamine või muud küsimused tekitavad segadust? Xolo plaanidel on aastaaruande esitamine juba hinna sees. Võta meiega julgelt maksude konsultatsiooni eesmärgil ühendust -  kirjuta meile. Meie raamatupidajad aitavad Sul maksudest selgema ülevaate saada ning raamatupidamislikult riigi silmis õigeid otsuseid teha.

 

Millest aastaaruanne koosneb?

Aastaaruanne koosneb omakorda erinevatest aruannetest, mis kokku annavad selge pildi ettevõtte majandusaasta finantstulemustest. Aastaaruande reeglid võivad erineda vastavalt ettevõtte suurusele täismahus aastaaruandeks ja lühendatud aastaaruandeks. 

Üldiselt on aastaaruande esitamiseks tarvis koostada:

#1 Tegevusaruanne

Tegevusaruanne on aastaaruande osa, mille eesmärk on anda ülevaade ettevõtte nii toimunud kui planeeritavatest tegevustest, sh tehtud ja planeeritavatest investeeringutest ja makromajanduslikust nägemusest. 

Aruande koostamine annab võimaluse hinnata oma ettevõtluse  suuremat pilti majandusruumis ning läbi mõelda turul valitsevad riskid aga ka potentsiaalid.

Üldiselt koostavad tegevusaruande ettevõtte juhatus koos raamatupidajate toega.

Tegevusaruandes peab seaduse järgi sisalduma:

 • Peamised ettevõtte tegevuse valdkonnad, nii toote- kui teenusegrupid;
 • Aruandeaastal toimunud ja lähemas tulevikus planeeritud investeeringud;
 • Suuremad arendustegevused ja nendega kaasnenud kulud;
 • Olulisemad suuremad sündmused, mis võivad mõjutada järgneva majandusaasta tulemusi;
 • Välisriigis registreeritud filiaalid;
 • Omalt poolt võid lisada fakte ettevõtte ajaloo, missiooni-visiooni ja väärtuste ning erinevate saavutuste-sponsorluste kohta. Lisaks infot tehtud uuringutest. 

#2 Kasumiaruanne

Kasumiaruanne on majandusaasta aruande osa, mis annab ülevaate ettevõtte kõikidest kuludest (tööjõukulud, operatiivkulud, tegevuskulud jne.) ja tuludest (müük, erinevate pindade väljarent, konsultatsioon jne). Sisuliselt koosneb kasumiaruanne müükidest ja ostudest mingi teatud perioodi, näiteks majandusaasta, jooksul.

Kasumiks loetakse aruandeperioodi jooksul tekkinud tulude ja kulude vahet, negatiivne kasum on kahjum. 

Kasumiaruanne aitab selgelt näha firma finantsilist käekäiku ning annab vastuseid küsimustele nagu:

 • Missuguseid kulutusi tuleb vähendada?
 • Kas müük on piisav?
 • Missugune toode/teenus mõjutab kasumit enim?
 • Jne.

 

Suuremate ettevõtete puhul on üheks väljaminekuks ka ettevõtte põhivara amortisatsioon. 

Kasumiaruanne koostatakse üldiselt tekkepõhise arvestuse järgi - tulud tekivad arve esitamise hetkel ja ei too kaasa automaatset raha laekumist arvele. Sama loogika kehtib ka kuludega. 

Näiteks: ostes uue seadme oktoobri lõpus, tekib kulu hetkel, mil seade kontorisse jõudis (ehk kauba üleandmisel) - isegi juhul, kui maksmisele läheb seade alles novembris. 

#3 Bilanss

Bilanss annab selge ülevaate ettevõtte finantsilisest seisundist:  varadest, kohustustest ja omakapitalist majandusaasta lõpu kuupäeva seisuga. Bilansi lihtne valem on:

Aktiva (varad) = Passiva (kohustused ja omakapital)

Majandustehinguid kujutatakse bilansis bilansikirjetena, kus aktivakirjed annavad arusaama ettevõtte käibe- ja põhivara kooslusest ja passivakirjed kohustustest ning omakapitalist. Bilanss jääb alati tasakaalu iga majandustehingu ja bilansikirje toimumise tagajärjel.

#4 Rahavoogude aruanne ehk rahakäibe aruanne

Rahavoogude aruanne selgitab täpselt, kust ettevõte raha sai ja kuhu see kulus ehk majandusaasta perioodi raha laekumisi ja väljamakseid. 

Piltlikult öeldes saab selge pildi, kuidas ettevõte oma rahadega majandada suudab ning näitab, miks raha arvel ei tähenda alati otseselt kasuminumbrit. 

Rahavoogude aruande eesmärk on aidata planeerida ettevõtte tulevasi rahavoogusid, anda ülevaade tegelikest laekumistest/väljamaksetest ja võrrelda rahavoogusid varasema perioodi rahakäibega ning võrrelda erinevaid üksuseid. 

Erinev rahakäive eristatakse rahavoogudena üldiselt:

 • Rahavood äritegevusest, mis näitab selgelt, kui palju ettevõtte igapäevane äritegevus raha sisse tõi. Kas seda on piisavalt, et erinevad kuluarved tasuda?
 • Rahavood investeerimistegevustest, mis kajastab põhivarade ostu-müüki, välja antud laene ja nende laekumisi. 
 • Rahavood finantseerimistegevusest, mis kajastab pangast võetud laene ja nende tagasimakseid, aktsionäride ja investorrahade kaasamist, väljamakstud dividende.

#5 Aastaaruande lisad

Aastaaruande lisadesse märgitakse muu oluline aruande kohta käiv info. Näiteks tuleb lisas ära märkida, kui tegemist on väiksema ettevõtmisega ja majandusaasta aruanne ei esitata täismahus, pigem lühendatud korras. Lisades saab välja tuua arvestusmeetodid ja muud olulised tegurid, mis võivad ettevõtte finantsilist seisu ja aruandlust mõjutada. 


Sisuliselt saab lisasse tuua kõik olulised punktid alates kinnisvara investeeringutest, lõpetades muude kohustustega, mis on pikemad kui 5 aastat.

 

Aastaaruande koostamine ja esitamine

Aruande koostamisel on aluseks eelneval majandusaastal tehtud ostud, müügid, pangatehingud jmt ehk kogu äritegevuse majandustehingud. Aruande koostamise käigus saab üle vaadata kõik maksed, veenduda varade ja saldode korrektsuses, hinnatakse ümber põhivara ning vajadusel vaadata ka olemasolevaid reserve. 

Majandusaasta aruanne koostatakse ja esitatakse Äriregistri ettevõtjaportaalis. Kui soovid aastaaruande ise koostada ja esitada, on soovitatav järgida RIK-i aastaaruande esitamise juhendit. Kui kokkupuude raamatupidamisega on minimaalne, tasub aastaaruande koostamist vajadusel teenusena sisse osta - nii on kindel, et kõik kulud ja tulud on dokumenteeritud. XOLO Leap kasutajatel on aastaaruanne juba paketi sisse arvestatud.

Pärast majandusaasta aruande esitamist on see nähtav kõigile: konkurentidele, partneritele, potentsiaalsetele töötajatele. Samuti on Sinul võimalik mistahes Eesti ettevõtte finantsnumbritega tutvuda. 

 

Mugav aastaaruande lahendus XOLO Leap kasutajatele

XOLO kasutajatele on aastaaruande koostamine aga mugavalt paketis - ei pea ise erinevate aruannetega mässama ning kuupäevade või maksude pärast muretsema.

Meie kogenud raamatupidajad aitavad kaasa, et riigi silmis kõik aruandlus korras oleks, aitavad leida lahenduse ka puuduvatele kuludokumentidele ning nõustavad ka muude raamatupidamuslike küsimustega.